Toàn văn phát biểu của ông Vũ Hồng Thanh

''Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022'' đưa ra những gợi ý chính sách quan trọng trong hoạch định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023.